Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

 

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi od 1lipca 2013 r. do 31listopada 2013r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy w ramach konkursu „Alpy Karpatom  program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

 

OPIS PROJEKTU

Tytuł

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowości Rogi poprzez remont wiatraka, opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii młynarstwa oraz druk pocztówek promocyjnych.

 

Lokalizacja

Województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Rogi

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowalne – całkowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 000,00 PLN

20 700,00 PLN

90%

 

Podsumowanie

Czas trwania projektu

5 miesięcy

Cele projektu

Cel ogólny:

Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont wiatraka  w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowości Rogi.

Cele szczegółowe:

- wykorzystanie istniejącego potencjału Zagrody Etnograficznej,

- prezentacja i promocja zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego  wsi, obszaru i regionu,

- wsparcie ofert turystycznych związanych z rozrywką dla turystów odwiedzających obszar i region.

 

 

Partner

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”

Grupa/-y docelowa/-e[1]

Turyści polscy i zagraniczni, społeczność lokalna, ludność okolicznych gmin, powiatów, województw.

Szacunkowe rezultaty

1. Promocja dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi

4. Wzrost atrakcyjności miejscowości  Rogi

5.Wzrost zainteresowania ludności dziedzictwem historyczno - etnograficznym

5.Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla turystów i społeczności lokalnej

Główne działania

1. Remont wiatraka z zewnątrz

2. Remont wiatraka wewnątrz

3. Pokazy mielenia zboża

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii młynarstwa na obszarze oraz mechanizmu młyna wiatrowego

5. Druk pocztówek

6. Spotkanie podsumowujące

Cel ogólny: Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont wiatraka w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowości Rogi. Zagroda Etnograficzna zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie kościoła p.w. św. Bartłomieja, który znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej, co czyni miejsce szczególnym dla turystów i ludności. W zagrodzie znajduje się budynek  umeblowany w stylu lat 60-tych XX wieku oraz wiatrak, któremu w ramach projektu zostanie przywrócony dawny wygląd oraz zostaną podjęte działania służące promocji historii młynarstwa na tym obszarze. Projekt zwiększy atrakcyjność  turystyczną oraz  poszerzy ofertę na Szlaku Architektury Drewnianej. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań wykazanych w budżecie.

Cele szczegółowe zakładają wzrost wykorzystania istniejącego potencjału,  prezentacja i promocję zasobów, wsparcie ofert turystycznych związanych z rozrywką dla turystów odwiedzających obszar
i region – przyczynią się do wsparcia rozwoju oferty turystycznej miejscowości, obszaru, regionu. Dzięki pracom wykonanym w zagrodzie jej wartość  historyczno-etnograficzna wzrośnie, a obecne zasoby będą lepiej służyły turystom i odwiedzającym.

Działania:
1. Remont wiatraka z zewnątrz –remont, ścian, drewnianej konstrukcji nośnej, więźby dachowej,  pokrycia dachowego oraz skrzydeł wiatraka. Prace remontowe rozpoczną się w lipcu i trwać będą przez 3 miesiące.

2. Remont wiatraka wewnątrz – remont urządzeń do mielenia zboża: urządzenie napędzające, przekładki, pytel, koło, pas transmisyjny. Prace rozpoczną się równolegle z remontem z zewnątrz  i trwać będą 3 miesiące.

Wnioskodawca w drodze zapytania ofertowego dokona wyboru wykonawcy usługi remontowej.

3. Pokazy mielenia zboża – po remoncie urządzenia do mielenia zboża członkowie Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”  nauczą się samodzielnie uruchamiać urządzenie. Nabycie umiejętności i zapoznanie się z tradycyjną techniką pozwoli na organizację pokazów, w których będą mogli partycypować jako obserwatorzy lub uczestnicy procesu przemiału ziarna. Będą również obecni na spotkaniu podsumowującym. Działanie będzie realizowane przez partnera projektu.

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej - historia młynarstwa na obszarze – w drodze rozpoznania rynku wnioskodawca zawrze umowę cywilno-prawną z regionalistą na opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie na stałe wpisana do oferty Zagrody Etnograficznej. Materiał fotograficzny do prezentacji – wnioskodawca, partner.

5. Druk pocztówek –500 szt., które będą  prezentowały młyn wiatrowy oraz atrakcje związane z tematem młynarstwa. Opracowanie graficzne wykona partner projektu, druk wykona drukarnia posiadająca najlepszą ofertę odzwierciedlającą stosunek jakości do ceny wybrana w drodze zapytania ofertowego przez wnioskodawcę.

6. Spotkanie podsumowujące. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie, zorganizowane dla społeczności lokalnej i osób zaangażowanych podczas którego Wnioskodawca poinformuje zebranych o korzyściach płynących z realizacji projektu oraz pomocy finansowej udzielonej  z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zebrani obejrzą przygotowaną prezentację i wezmą udział w procesie przemiału zboża na mąkę.

 

23 listopada 2013 r. o godzinie 9,30 w Zagrodzie Etnograficzne w Rogach odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt „ Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowości Rogi poprzez remont wiatraka, opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii młynarstwa oraz druk pocztówek promocyjnych”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania, podczas którego przeprowadzimy pokaz przemiału zboża na mąkę w wiatraku odremontowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Galeria :

 


Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski