Szwajcarsko – Polski Program Współpracy 2

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

 

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi od 1maja 2014 r. do 1listopada 2014r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy w ramach konkursu „Alpy Karpatom  program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów województwa podkarpackiego”

 

OPIS PROJEKTU

Tytuł

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowości Rogi  poprzez remont kuźni i przygotowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego.

Lokalizacja

Województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Rogi

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowalne – całkowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 000,00 PLN

20 700,00 PLN

90%

 

Podsumowanie

Czas trwania projektu

6 miesięcy od 01.05 do 01.11.2014 r.

Cele projektu

Cel ogólny:

Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont kuźni w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowości Rogi.

Cele szczegółowe:

- wykorzystanie nowego obiektu tj. kuźni do zaprezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemiosła,

- prezentacja i promocja zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego  wsi, obszaru i regionu,

- wsparcie ofert turystycznych związanych z rozrywką dla turystów odwiedzających obszar i region.

 

Partner/-zy

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”

Grupa/-y docelowa/-e[1]

Turyści polscy i zagraniczni, społeczność lokalna, ludność okolicznych gmin, powiatów, województw

Szacunkowe rezultaty

1. Przywrócenie rangi zawodu kowala w społeczności lokalnej

2. Promocja dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi

3. Wzrost atrakcyjności miejscowości  Rogi

4.Wzrost zainteresowania ludności popularnym dawniej zawodem kowala,

5.Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla turystów i społeczności lokalnej

 

Główne działania

1. Remont kuźni

2. Pokazy kowalstwa tradycyjnego

3. Spotkanie podsumowujące i promujące projekt

 

Cel ogólny: Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia  turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont kuźni w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowości Rogi. Zagroda składa się ze starego budynku mieszkalnego i dawnego młyna wiatrowego, uruchomionego dzięki  funduszom SPPW. Kontynuując nasze działania, chcemy udostępnić zwiedzającym kuźnię, by popularyzować dawny zawód kowala, poprzez organizowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje kowalskie w naszej wsi przetrwały - zawód kowala tak samo dziś jak i kiedyś może być sposobem na życie.  Każdy kowal, by być rozpoznawalnym znakował wykonane przez siebie przedmioty swoją cechą. Poprzez pokazy kowalstwa tradycyjnego organizowane w Zagrodzie, chcemy przywrócić do dawnej świetności ten ginący zawód.

Cele szczegółowe zakładają wykorzystanie nowego obiektu tj. kuźni do prezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemiosła i promocję zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego oraz wsparcie ofert turystycznych. Dzięki wyremontowaniu kuźni atrakcyjność zarówno Zagrody jak i miejscowości Rogi wzrośnie. Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację działań wykazanych w budżecie.

 

 

Grupy docelowe – odwiedzający Zagrodę Etnograficzną – ok. 2 000 osób:  mieszkańcy wsi Rogi, okolicznych miejscowości, gmin, powiatów, województw, turyści polscy i zagraniczni podróżujących na Szlaku Architektury Drewnianej.

 

Zagroda Etnograficzna powstała w sierpniu 2012 roku w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i etnograficznego wsi. W zagrodzie znajduje się stary budynek mieszkalny, którego wnętrze stylizowane jest na lata 60-te XX wieku, ogródek kwiatowo – ziołowy ogrodzony sztachetowym płotem. W obejściu znajduje się młyn wiatrowy, który został wyremontowany i uruchomiony dzięki funduszom SPPW i jest obecnie czynnym świadkiem historii młynarstwa na obszarze. W obejściu zagrody znajduje się stary  budynek dawnej kuźni.

 

Problem:

Kuźnia jest nieczynna, budynek jest pusty -  brak w nim paleniska, okapu odprowadzającego dym, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i niezbędnego wyposażenia, które by umożliwiło uruchomienie obiektu dla zwiedzających i organizowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego.

 

Potrzeba:

  1. 1. Wyremontowanie i przygotowanie kuźni do pracy kowalskiej.

Kuźnia po dokonaniu prac remontowych, wybudowaniu paleniska, okapu odprowadzającego dym, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i wyposażeniu w niezbędne sprzęty, będzie przygotowana do organizowania pokazów kowalstwa tradycyjnego i uruchomienia obiektu dla zwiedzających.

  1. 2. Podniesienie wartość historyczno – etnograficzną zbiorów zagrody, a przez to spowodowanie większego wzrostu zainteresowania odwiedzających tradycyjnym zawodem kowala.
  2. 3. Wsparcie ofert turystycznych związanych z rozrywką dla turystów odwiedzających obszar i region.

Ograniczenia – odwiedzający Zagrodę Etnograficzną nie mają możliwości obserwacji i uczestnictwa w pracach kowalskich z uwagi na stan techniczny budynku, oraz brak niezbędnych stanowisk, urządzeń i sprzętów niezbędnych do wykonywaniu . Projekt pozwoli na przywrócenie obiektowi kuźni funkcji, którą przez wieki pełniła w środowisku lokalnym.

 

Działania wymienione w projekcie przyczynią się do osiągnięcia celów niniejszego naboru:

-     Wyremontowanie i przygotowanie kuźni do pracy kowalskiej i umieszczenie obiektu w ofercie dla zwiedzających.

-     Organizacja pokazów kowalstwa tradycyjnego z wykorzystaniem faktów historycznych, wiedzy etnograficznej oraz lokalnych tradycji kowalskich, które staną się dostępne i przeznaczone na użytek odwiedzających Zagrodę Etnograficzną – będzie to zarazem znakomita promocja całego przedsięwzięcia i funduszy SPPW.

-     Spotkanie promocyjno-informacyjne podsumowujące projekt skierowane będzie do społeczności lokalnej i potencjalnych turystów. Jego celem będzie przekazanie informacji na temat SPPW i korzyści płynących z otrzymanego wsparcia finansowego, a także zaprezentowanie nowo otwartej kuźni i przywrócenie dawnej świetności ginącemu zawodowi kowala, poprzez otwarty pokazy kowalstwa tradycyjnego. Na spotkanie jako dodatkowa zachęta zostanie przygotowana degustacja dawnych potraw i przysmaków nawiązujących do tradycji kulinarnych naszej miejscowości.

-     Projekt wspiera działania stowarzyszenia, poszerza i wydłuża ofertę turystyczną, wzrośnie również atrakcyjność Zagrody. Jest też szansa, by w wyremontowanym obiekcie w przyszłości stworzyć stałe miejsce pracy dla kowala, urządzającego pokazy kowalstwa dla zwiedzających.

 

 

Działania, rola wnioskodawcy i partnera

1.Wyremontowanie i przygotowanie do pracy kowalskiej kuźni – remont ścian, wykonanie otworu doświetlającego wnętrze, wybudowaniu paleniska, okapu, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i wyposażenie kuźni w niezbędne urządzenia kowalskie. Wnioskodawca w drodze zapytania ofertowego dokona wyboru wykonawcy.

 

2. Organizacja pokazów kowalstwa tradycyjnego z wykorzystaniem wiedzy etnograficznej oraz lokalnych tradycji kowalskich. Bedzie to zarazem znakomita promocja całego przedsięwzięcia i funduszy SPPW.

Po remoncie i przygotowaniu do pracy kowalskiej kuźni Partnerzy projektu tj. członkowie Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” będą pomagać przygotowywać pokazy i aktywizować uczniów ze Społecznego Gimnazjum w Rogach do udziału w pokazach i spotkaniu podsumowującym.

 

3.Spotkanie podsumowujące. Na zakończenie projektu zorganizujemy spotkanie podsumowujące, podczas którego Wnioskodawca poinformuje zebranych ( społeczność lokalna, turyści) o korzyściach płynących z realizacji projektu oraz pomocy finansowej udzielonej
z SPPW. Na spotkanie jako dodatkowa zachęta zostanie przygotowana degustacja dawnych potraw nawiązujących do tradycji kulinarnych naszej miejscowości.

 

  1. Zatrudnienie Koordynatora projektu, który przygotuje zapytania ofertowe, umowy precyzyjnie określające zakres zleconych prac, protokoły odbioru, dopilnuje rzetelności i solidności wykonania zleconych prac, zorganizuje pokazy kowalskie i  spotkanie podsumowujące, zajmie się również przygotowaniem wszelkich dokumentów księgowych, wniosku o płatność, dopilnuje końcowego rozliczenia projektu i ewentualnych uzupełnień.

 

Wskaźniki rezultatu:

1.Przywrócenie rangi zawodu kowala poprzez wykorzystanie nowego obiektu tj. kuźni do zaprezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemiosła. Wzrost zainteresowania ludności dawnymi zawodami.

2.Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla turystów i społeczności lokalnej poprzez prezentację i promocję zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi, obszaru i regionu.

3.Wzrost atrakcyjności miejscowości Rogi poprzez wsparcie ofert turystycznych.

Sprawdzalne wskaźniki rezultatów projektu

1. Iiczba odwiedzających Zagrodę Etnograficzną – 2000 osób/rok

2. liczba pracowników zaangażowanych w usługi związane z turystyką produktem lokalnym - 2 osoby

3. liczba NGO które poszerzą działalność w kierunku turystyki, produktu lokalnego, promocji i kultury – 2 szt.

4. Wydłużenie sezonu turystycznego w regionie – 30 dni

 

Mierzalne produkty projektu:

- Wyremontowana i przygotowana do pracy kuźnia – 1 szt.

- Pokazy kowalstwa tradycyjnego – 3 szt.

-Spotkanie podsumowujące projekt – 1 szt.

Fotorelarcja

  

Serdecznie zapraszamy!

W środę 23.10.2014 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Rogach odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt pn. Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowości Rogi poprzez remont kuźni i przygotowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego. Projekt jest realizowany w ramach: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego. Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

 

 Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski