STATUT SMWR

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW WSI ROGI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi” i jest dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Godło ma kształt owalny. W otoku znajduje się napis: „Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi 1999”. W części środkowej znajduje się odwzorowanie pieczęci gromady Rogowskiej XIX wieku. Kolor tła otoku jest złoty, a części środkowej zielony.
 3. Wizerunek godła przedstawia załącznik nr 1 do statutu.

 

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się na terenie miejscowości Rogi.

 

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji regionalnych i krajowych o podobnym zakresie działania.

 

 

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

 

 

§ 51

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, a w szczególności poprzez:

a) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,

b) inspirowanie działań na rzecz oświaty, kultury, sztuki i rzemiosła artystycznego,

c) wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej,

d) popularyzowanie wiedzy o historii i dniu dzisiejszym miejscowości Rogi,

e) dokumentowanie historii miejscowości Rogi,

f) prowadzenie działalności charytatywnej,

g) utrzymywanie kontaktu z ludźmi wywodzącymi się z Rogów, w tym także z Polonią,

h) popieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

i) prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej,

j) zwalczanie patologii społecznych i przeciwdziałanie bezrobociu.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie określonym w § 6 ust. 1 lit. a-j.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym w § 6 ust. 1 lit. a-e.

4. Celami Stowarzyszenia są również:

1)      pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2)      nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

3)      wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,

4)      działalność charytatywna i dobroczynność,

5)      ochrona i promocja zdrowia,

6)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

7)      promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8)      działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

9)      działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,

10)   działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,

11)   działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

12)   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

13)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

14)   kultura fizyczna i sport,

15)   ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,

16)   turystyka i krajoznawstwo,

17)   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

18)   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,

19)   wspieranie wolontariatu,

20)   przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

§ 7

Stowarzyszenie może współdziałać z innymi instytucjami i organizacjami w celu lepszego realizowania celów statutowych.

 

 

 

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

 

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków rzeczywistych,

b)      członków wspierających,

c)      członków honorowych.

 

 

§ 9

 1. Członkami mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy.
 2. Osoby małoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia, ale nie przysługuje im: czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz nie mogą głosować na Walnym Zebraniu. Osoby małoletnie są zwolnione z obowiązku opłacania składek.

 

 

§ 10

 1. Warunkami przystąpienia do Stowarzyszenia są:

a)      wypełnienie deklaracji członkowskiej,

b)      zgoda Zarządu wyrażona w uchwale,

c)      opłacenie składki członkowskiej.

 1. W przypadku odmownej decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje odwołanie
  do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.
 2. Treść deklaracji członkowskiej określa Zarząd.

 

 

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością i popierająca cele Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

 

 

§ 12

 1. Godność członka honorowego może otrzymać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju miejscowości Rogi.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.

 

§ 13

Członkowie są zobowiązani do:

a)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

b)      regulaminowego opłacania składek,

c)      aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia w ramach własnych możliwości.

 

 

§ 14

 1. Członkowie rzeczywiści mają prawo:

a)      czynne i bierne wyborcze,

b)      zgłaszania kandydatów na członków władz,

c)      noszenia odznaki Stowarzyszenia,

d)     zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi:

a)      mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b)      mają prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia

c)      są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi mają prawo:

a)      bierne wyborcze,

b)      noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 141

 1. Zarząd może zawiesić członkowstwo członka, który nie wywiązuje się ze swych obowiązków. O decyzji należy poinformować członka w terminie 14 dni od jej podjęcia.
 2. Członkowi zawieszonemu w prawach nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Od decyzji Zarządu w sprawie zawieszenia członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebranie, którego decyzja jest ostateczna.

 

 

§ 15

Członkostwo ustaje w przypadku:

a)      śmierci,

b)      wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

c)      skreślenia z listy członków,

d)     utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 

§ 16

 1. Skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu, jeśli:

a)      członek nie opłacał składek przez okres dwóch lat,

b)      zachowanie członka uchybia ogólnie przyjętym zasadom.

 1. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.
 2. Członek może być zwolniony z obowiązku opłacania składek ze względu na trudną sytuację materialną. O zwolnieniu postanawia Zarząd w formie uchwały.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 18

W przypadku sporu kompetencyjnego domniemuje się kompetencji Zarządu.

 

 

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej organy te dobierają do swojego składu brakującą liczbę członków.

4.Kadencja dobranych członków kończy się razem z kadencją pozostałych członków.

5.Punkt 3 nie stosuje się, jeśli liczba osób dobranych przekroczyłaby 1/3 statutowego składu danego organu.

§ 20

1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Na wniosek członka Stowarzyszenia każde głosowanie może być przeprowadzone w trybie tajnym, po przegłosowaniu.

 

 

§ 21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      ustalanie kierunków rozwoju,

b)      przyjmowanie sprawozdań Zarządu,

c)      wybór władz,

d)     odwoływanie władz,

e)      udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)       nadawanie tytułu członka honorowego,

g)      powoływanie komitetów do spraw organizowania konkretnych przedsięwzięć,

h)      rozpatrywanie odwołań od decyzji o nie przyjęciu kandydata na członka rzeczywistego,

i)        rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu członka z listy członków,

j)        podejmowanie decyzji o zmianie statutu,

k)      podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

 

§ 23

Walne Zebranie musi być zwołane przynajmniej jeden raz w roku. Zarząd powiadamia członków skutecznie o terminie, miejscu i porządku obrad w terminie 7 dni przed planowanym terminem obrad.

 

 

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:

a)      Zarządu,

b)      Komisji rewizyjnej,

c)      co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 25

 1. Jeżeli na pierwszy termin Walnego Zebrania nie zgłosi się wymagana liczba członków, prowadzący obrady wyznacza drugi termin po 15 minutach od pierwszego terminu rozpoczęcia obrad.
 2. Podczas Walnego Zebrania zwołanego w trybie określonym w punkcie 1 nie można:

a)      rozwiązać Stowarzyszenia,

b)      zmienić statutu,

c)      wybrać władz,

d)     odwołać władz,

e)      nadać godności członka honorowego.

 

 

§ 26

Obradom Walnego Zebrania przewodniczy prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 27

Zarząd składa się z:

a)      prezesa,

b)      zastępcy prezesa,

c)      sekretarza,

d)     skarbnika,

e)      3 członków.

 

 

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)      realizacja celów statutowych i uchwał Walnego Zebrania,

b)      uchwalanie planów i budżetu,

c)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

e)      zwoływanie Walnego Zebrania,

f)       przyjmowanie i skreślanie członków,

g)      inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu,

h)      ustalanie oficjalnej wykładni statutu,

i)        składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 

 

§ 29

 1. Kandydatów może zgłaszać każdy członek rzeczywisty. Kandydatura musi zdobyć poparcie co najmniej 5 członków.
 2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru prezesa Zarządu. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.
 3. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.
 4. Funkcje w Zarządzie są rozdzielane podczas pierwszego zebrania Zarządu.

 

 

§ 30

 1. Odwołania członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.
 2. Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu może wystąpić:

a)      prezes,

b)      Komisja Rewizyjna,

c)      co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.

 

 

§ 31

 1. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
 2. Zebranie Zarządu zwołuje prezes.

 

 

§ 32

W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania Zarządu decydujące znaczenie
ma głos prezesa.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

 

 

§ 34

Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie określonym w § 29.

 

§ 341

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje bezpłatnie.

 

 

§ 35

 1. Odwołania członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie określonym w § 30 pkt l.
 2. Z wnioskiem o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może wystąpić:

a)      przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

b)      Zarząd,

c)      co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,

b)     przeprowadzanie kontroli doraźnych w miarę zaistnienia takiej potrzeby,

c)występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

e)wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu.

 

 

§ 37

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona może uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE, GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

 

 

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członkowskie w wysokości ustalonej w uchwale Zarządu,

b)      subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

c)      wpływy z działalności gospodarczej.

 

 

§ 39

 1. Stowarzyszenie posiada własny rachunek bankowy.
 2. Zarząd w formie uchwały ustala, w którym banku Stowarzyszenie otworzy rachunek bankowy.

§ 40

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa.

 

 

§ 401

Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej części osobami bliskimi,

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych,

c)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów oraz ich osoby bliskie.

 

 

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.

 

§ 42

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków rzeczywistych.

 

 

§43

 1. Majątek Stowarzyszenia po rozwiązaniu będzie przeznaczony na cele określone w § 6.
 2. Walne Zebranie podejmujące decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określić dokładnie, na który cel i dla jakiej instytucji będzie przeznaczony majątek.

 

 

§ 44

Z wnioskiem w sprawach określonych w § 41 i § 42 mogą wystąpić:

a)Zarząd,

b)     połowa członków rzeczywistych.


Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski