ASOS - Zwyczaje w krainie nafty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integrujący mieszkańców wokół inicjatyw chroniących dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pogłębiający więzi międzypokoleniowe, czerpiący radość i korzyści ze wspólnych działań . Celem głównym projektu jest rozwinięcie aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60 roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o popularyzację tradycji naftowych związanych ze zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, przełamywanie barier i stereotypów. 3. Czerpanie radości i korzyści z międzypokoleniowych działań -. razem możemy więcej. Cele projektu
osiągniemy przez: zajęcia w temacie ochrony tradycji naftowych – skręcanie kropoczy (sobótek naftowych), wierzbowych trąbek i piszczałek, wicie tradycyjnych wianków, układanie ziela, naukę pieśni i zwyczajów naftowców, ćwiczenie kondycji fizycznej, uzupełnienie strojów ludowych dla młodych członków zespołu, których przygotujemy do udział w ogólnopolskim przeglądzie „Dziecko w folklorze”. O złożeniu takiego projektu zdecydował „cud”, zapał najmłodszego pokolenia Rogowiców
do kultywowania tradycji i występów w zespole ludowym i pomysły seniorów jak rozwijać zaangażowanie najmłodszych. Dzięki proponowanym inicjatywom ( działania wypracowaliśmy wspólnie) uratujemy wartości, które jak widać mogą być kluczem do rozwijania aktywności mieszkańców i lekarstwem na samotność i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


Na wstępie naszych działań zorganizujemy biuro do obsługi projektu, oraz zatrudnimy kadrę do realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane będą w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na potrzeby realizacji działań projektu. Personel projektu - w ramach obsługi administracyjnej projektu zostały zatrudnione na umowę cywilno-prawną następujące osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń, opiekunowie dla młodzieży nieletniej biorącej udział w wyjeździe na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze, trenerzy prowadzący warsztaty. Zatrudnienie tych osób jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej i efektywnej realizacji projektu,
Wolontariat:
- Informatyk prowadzący stronę internetową, który wykona i poprowadzi zakładkę dotyczącą realizacji projektu
- Kierownik wyjazdu na przegląd do Baranowa Sandomierskiego
- osoba prowadząca warsztaty z rękodzieła obrzędowego
- Członkowie zespołu Rogowice będą zaangażowani w realizację warsztatów, włączą się też bezpośrednio w przygotowanie szkolenia, pomogą w promocji projektu oraz rekrutacji uczestników.
Członkom zespołu bardzo zależy na skrupulatnym zrealizowaniu celów tego projektu, więc dołożą wszelkich starań by je osiągnąć.
-Członkowie SMWR, będą zaangażowani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na przeprowadzenie warsztatów, włączą się też w promocję projektu oraz rekrutację uczestników.
W celu osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów, planuje się podjęcie działań związanych z bieżącym monitoringiem i ewaluacją. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za ocenę poszczególnych realizacji zadań. Uzyskane informacje pozwolą na dokonanie niezbędnych bieżących korekt w systemie wdrażania projektu, które nie wpłyną na jego merytoryczną wartość, tak aby był on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestników. Efekty projektu opisane zostaną w sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Promocja projektu - celem działań promocyjnych będzie jak najszersze przekazanie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym środowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu, wywołanie zainteresowania działaniami i zachęcenie odbiorców do wzięcia w nich udziału. Działania promocyjne obejmują:
1. Wykonanie i prowadzenie zakładki dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej:  www.rogi.org.pl
2. Druk ogłoszeń zapraszających do udziału w projekcie.
3. Zaangażowanie liderów wiejskich ( w tym członków zespołu ludowego) do bezpośredniego kontaktu z osobami starszymi i młodzieżą. Osoby te zostaną wstępnie powiadomione o rodzaju przewidywanych działań i planowanych rezultatach projektu.
4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców informacje o projekcie przekazane zostaną podczas ogłoszeń parafialnych w kościele oraz w obu rogowskich szkołach, jak również ogłoszenia rozwiesimy w filii Banki i sklepach w naszej miejscowości.

Rekrutacja uczestników – do projektu prowadzony będzie nabór grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os. do 18 r.ż.).Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie stowarzyszenia i u Koordynatora projektu. Na wszystkich ogłoszeniach i materiałach informacjach, znajdować się będzie informacja dotycząca źródeł finansowania projektu.Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu w biurze projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutację odpowiedzialny będzie Koordynator projektu. Zasoby kadroweWśród członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi są osoby posiadające doświadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu różnego typu projektów, zarówno dotyczących dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak również aktywizacji mieszkańców, w różnym przedziale wiekowym. Osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu, na co dzień spotykają się z pracą w lokalnym środowisku, znają potrzeby, możliwości mieszkańców oraz specyfikę grup społecznych do których kierowany jest projekt, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze po 60 r.ż. oraz młodzież. Zasoby rzeczowe. Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane będą w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na potrzeby realizacji działań projektu. Zagroda wyposażona jest w przedmioty, narzędzia, meble i sprzęty gospodarstwa domowego, jakie wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajdują się tam stoliki i ławy, które wykorzystane będą na potrzeby warsztatów.Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni się do tego, że prowadzone zajęcia warsztatowe będą miały dodatkową wartość - właśnie zapach i smak przeszłości. Przy Zagrodzie zlokalizowany jest ziołowy ogródek przydomowy, którego zasoby (rośliny, zioła, itp.) będą wykorzystywane przy robieniu wianków i ziela. Posiadamy niezbędnego sprzętu multimedialnego do przeprowadzania warsztatów tj. laptop, rzutnik, ekran, który został zakupiony w poprzednich działaniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamerę co pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych  przedsięwzięć.

 

FOTORELACJA

 

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integrujący mieszkańców wokół inicjatyw chroniących

dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pogłębiający więzi międzypokoleniowe,

czerpiący radość i korzyści ze wspólnych działań . Celem głównym projektu jest rozwinięcie

aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60

roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o popularyzację tradycji naftowych związanych ze

zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia świadomego

społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, przełamywanie barier i stereotypów. 3.

Czerpanie radości i korzyści z międzypokoleniowych działań -. razem możemy więcej. Cele projektu

osiągniemy przez: zajęcia w temacie ochrony tradycji naftowych – skręcanie kropoczy (sobótek

naftowych), wierzbowych trąbek i piszczałek, wicie tradycyjnych wianków, układanie ziela, naukę

pieśni i zwyczajów naftowców, ćwiczenie kondycji fizycznej, uzupełnienie strojów ludowych dla

młodych członków zespołu, których przygotujemy do udział w ogólnopolskim przeglądzie „Dziecko w

folklorze”. O złożeniu takiego projektu zdecydował „cud”, zapał najmłodszego pokolenia Rogowiców

do kultywowania tradycji i występów w zespole ludowym i pomysły seniorów jak rozwijać

zaangażowanie najmłodszych. Dzięki proponowanym inicjatywom ( działania wypracowaliśmy

wspólnie) uratujemy wartości, które jak widać mogą być kluczem do rozwijania aktywności

mieszkańców i lekarstwem na samotność i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZĄDZANIE

PROJEKTEM

Na wstępie naszych działań zorganizujemy biuro do obsługi projektu, oraz zatrudnimy kadrę do

realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane będą w

pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie

Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na

potrzeby realizacji działań projektu.

Personel projektu - w ramach obsługi administracyjnej projektu zostały zatrudnione na umowę

cywilno-prawną następujące osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń, opiekunowie

dla młodzieży nieletniej biorącej udział w wyjeździe na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze,

trenerzy prowadzący warsztaty. Zatrudnienie tych osób jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej i

efektywnej realizacji projektu,

Wolontariat:

- Informatyk prowadzący stronę internetową, który wykona i poprowadzi zakładkę dotyczącą

realizacji projektu

- Kierownik wyjazdu na przegląd do Baranowa Sandomierskiego

- osoba prowadząca warsztaty z rękodzieła obrzędowego

- Członkowie zespołu Rogowice będą zaangażowani w realizację warsztatów, włączą się też

bezpośrednio w przygotowanie szkolenia, pomogą w promocji projektu oraz rekrutacji uczestników.

Członkom zespołu bardzo zależy na skrupulatnym zrealizowaniu celów tego projektu, więc dołożą

wszelkich starań by je osiągnąć.

-Członkowie SMWR, będą zaangażowani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na

przeprowadzenie warsztatów, włączą się też w promocję projektu oraz rekrutację uczestników.

W celu osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów, planuje się podjęcie działań związanych z

bieżącym monitoringiem i ewaluacją. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za ocenę

poszczególnych realizacji zadań. Uzyskane informacje pozwolą na dokonanie niezbędnych bieżących

korekt w systemie wdrażania projektu, które nie wpłyną na jego merytoryczną wartość, tak aby był

on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestników. Efekty projektu opisane zostaną w

sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Promocja projektu - celem działań promocyjnych będzie jak najszersze przekazanie informacji o

planowanym przedsięwzięciu w lokalnym środowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu,

wywołanie zainteresowania działaniami i zachęcenie odbiorców do wzięcia w nich udziału.

Działania promocyjne obejmują:

1. Wykonanie i prowadzenie zakładki dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej:

www.rogi.org.pl –

2. Druk ogłoszeń zapraszających do udziału w projekcie.

3. Zaangażowanie liderów wiejskich ( w tym członków zespołu ludowego) do bezpośredniego

kontaktu z osobami starszymi i młodzieżą. Osoby te zostaną wstępnie powiadomione o rodzaju

przewidywanych działań i planowanych rezultatach projektu.

4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do

szerokiego kręgu odbiorców informacje o projekcie przekazane zostaną podczas ogłoszeń

parafialnych w kościele oraz w obu rogowskich szkołach, jak również ogłoszenia rozwiesimy w filii

Banu i sklepach w naszej miejscowości.

Rekrutacja uczestników – do projektu prowadzony będzie nabór grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os.

do 18 r.ż.).

Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie

stowarzyszenia i u Koordynatora projektu.

Na wszystkich ogłoszeniach i materiałach informacjach, znajdować się będzie informacja dotycząca

źródeł finansowania projektu.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu w biurze

projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutację odpowiedzialny będzie Koordynator projektu.

Zasoby kadrowe

Wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi są osoby posiadające

doświadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu różnego typu projektów, zarówno

dotyczących dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak również aktywizacji mieszkańców, w

różnym przedziale wiekowym.

Osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu, na co dzień spotykają się z pracą w lokalnym

środowisku, znają potrzeby, możliwości mieszkańców oraz specyfikę grup społecznych do których

kierowany jest projekt, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze po 60 r.ż. oraz młodzież.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane będą w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w

Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie

będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na potrzeby realizacji działań projektu.

Zagroda wyposażona jest w przedmioty, narzędzia, meble i sprzęty gospodarstwa domowego, jakie

wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajdują się tam stoliki i ławy, które

wykorzystane będą na potrzeby warsztatów.

Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni się do tego, że

prowadzone zajęcia warsztatowe będą miały dodatkową wartość - właśnie zapach i smak przeszłości.

Przy Zagrodzie zlokalizowany jest ziołowy ogródek przydomowy, którego zasoby (rośliny, zioła, itp.)

będą wykorzystywane przy robieniu wianków i ziela.

Posiadamy niezbędnego sprzętu multimedialnego do przeprowadzania warsztatów tj. laptop, rzutnik,

ekran, który został zakupiony w poprzednich działaniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamerę co

pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych  przedsięwzięć.


Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski