ASOS - Zwyczaje w krainie nafty - sprawozdanie końcowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

1 Tytuł zadania Zwyczaje w Krainie Nafty

2 Termin realizacji zadania Od 01-06-2015 do 30-11-2015

3 Numer umowy 7434/ASOS/2015

Cel główny projektu - rozwinięcie aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60 roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o popularyzację tradycji naftowych i zwyczajów naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej – został zrealizowany. Cel został osiągnięty poprzez zajęcia dopasowane do potrzeb odbiorców w wątkach tradycji naftowych: przygotowywanie kropoczy ( sobótek naftowych znanych tylko w naszym regionie – zwijane ze szmat i moczone w ropie naftowej), oraz wykonywania wierzbowych trąbek i piszczałek, wianków na oktawę i ziela, poprzez wspólną pracę przy przygotowaniu występu opowiadającego o tradycjach naftowych i wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze, oraz krzewiąc modę zajęć ruchowych i gimnastyki na świeżym powietrzu.

Na potrzeby naszych działań zorganizowaliśmy biuro projektu, oraz zatrudniliśmy kadrę do realizacji poszczególnych działań. Biuro projektu, oraz prowadzone warsztaty zlokalizowane były w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach. Jesteśmy właścicielami tego obiektu i nie musieliśmy dodatkowo ponosić kosztów wynajmu. Zatrudniono personel: - Koordynatora projektu, który koordynował i pilnował skrupulatnego wykonania wszystkich działań, oraz instruktorów prowadzących poszczególne warsztaty, oraz księgową zajmującą się na bieżąco stroną finansową przedsięwzięcia i rozliczeniem finansowym projektu. Opracowany został formularz zgłoszeniowy i listy obecności, które były podpisywane na każdych zajęciach. Oprócz zatrudnionego personelu pomagali nam wolontariusze: - kierownik wyjazdu na przegląd - informatyk prowadzący stronę internetową - trener prowadzący warsztaty z rękodzieła obrzędowego.

Promocja: - wykonano i prowadzono zakładkę na stronie internetowej www.rogi.org.pl, - wydrukowano ogłoszenia zapraszające do udziału w projekcie, - zaangażowano wiejskich liderów ( w tym członków SMWR i zespołu Rogowice) do bezpośredniej promocji , - informacje o projekcie zostały przekazane na ogłoszeniach parafialnych, oraz w dwóch naszych szkołach, w filii banku i w rogoskich sklepach, - uczestników rekrutowaliśmy na podstawie formularzy zgłoszeniowych – wybranych zostało 30 osób ( 15 os. 60 + i 15 os. Do 18 r.ż. ), Na wszystkich materiałach znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania projektu.

Warsztaty tradycji naftowych obejmowały 30 godz. przeznaczonych na wspólną naukę śpiewu unikatowych pieśni naftowców, o naftowych naszego regionu i przygotowania grupy na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze. Wzięła w nich udział grupa 20 osób ( 10 os. w wieku 60+, oraz 10 osób do 18 r. ż.) Pod nadzorem instruktora poznawali zwyczaje i tradycje związane z naftowym dziedzictwem. Seniorzy dzielili się swoją unikalną wiedza w tym temacie, instruktor spisał wspomnienia naftowców i tradycyjne pieśni. Uczestnicy warsztatów zostali przygotowani do występu na Ogólnopolskim Przeglądzie „ Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Wielkim sukcesem projektu jest to, że dwoje uczestników – Basia Bużek i Jakub Kucharki zdobyli na tym ogólnopolskim przeglądzie wyróżnienia.

Warsztaty z rękodzieła obrzędowego obejmowały 30 godzin zajęć ( wszystkie zajęcia w formie wolontariatu poprowadzili seniorzy). Wzięła w nich udział grupa 20 osób ( 10 os. w wieku 60+, oraz 10 osób do 18 r. ż.) Na warsztatach uczyliśmy się zwijania kropoczy ( sobótek naftowych znanych tylko w naszym regionie – są to zwijane ze szmat i moczone w ropie naftowej gałganowe głowy, zawieszone na drucie i umocowane na drążku ), wierzbowych trąbek i piszczałek (którymi dawniej dzieci pasąc krowy, przywoływały się wzajemnie), wianków witych na Oktawę Bożego Ciała, ziele na dzień Matki Boskiej Zielnej. Rękodzieło obrzędowe było wykonywane zgodnie z tradycją, by znalazły się w nich odpowiednie zioła i kwiaty symbolizujące odwiekową tradycję, magii i wierzeń ludowych. To bardzo ważne by odchodzące pokolenie przekazało swoją wiedzę w tych tematach swoim następcą. Dzięki tym warsztatom to się udało. Na zajęciach wychodziliśmy w teren by pokazać młodym jak i gdzie pali się kropocze, by dowiedzieć się gdzie rosną magiczne rośliny, kiedy o jakiej porze zbiera się zioła i kwiaty. Przy tej okazji seniorzy mogli przekazać młodemu pokoleniu dziedzictwo przodków i była to okazja do świetnej integracji międzypokoleniowej.

Tradycyjny strój ludowy - w ramach tego działania skompletowaliśmy 15 odświętnych stroi ludowych dla naszej młodzieży i 5 ubiorów ( stroi) do widowiska obrzędowego. Większość prac powierzyliśmy do wykonania krawcowej, tylko elementy stroju, które nie da się uszyć na miejscu( buty, kapelusze, korale) zostały zamówione w profesjonalnych zakładach. Działanie wykonaliśmy w pełnym zakresie.

W zdrowym ciele zdrowy duch - to zajęcia obejmujące ćwiczenia gimnastyczne i ruchu na świeżym powietrzu,  prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę. Pod jego czujnym okiem grupa uczestników projektu( 10 osób 60+ wraz z 10 os. do 18 r. ż.) uczestniczyła w cyklu 30 godzin zajęć gimnastycznych. Zestawy ćwiczeń został dobrane do potrzeb uczestników zajęć. Zadanie zrealizowano w całości.

Zgodnie z planem pojechaliśmy na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze do Baranowa Sandomierskiego. Koszty wyjazdu obejmowały : koszty organizacji wycieczki, akredytacji, wyżywienia, wynajmu autokaru. W wyjeździe wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, czyli 30 os. Przygotowanie do dzieci do przeglądu w czasie prowadzonych warsztatów przyniosło efekty w postaci dwóch wyróżnień na Ogólnopolskim Przeglądzie „Dziecko w Folklorze” co jest wartością dodana projektu, a przede wszystkimi wielkim naszym sukcesem.

Zakupiliśmy kamerkę - aparat fotograficzny z funkcją nagrywania. Ten sprzęt służył nam i służy nadal do nagrywania naszych przedstawień , nauki pieśni w czasie prób, robienia zdjęć i nagrywania na przeglądach. Jest bardzo przydatny i pomocny. Widząc się później możemy łatwo zauważyć błędy, które popełniamy i inne niedociągnięcia, które podczas zajęć, występów uciekają i nie są wychwytywane.

Rezultatami projektu są:

- cykl 3 warsztatów międzypokoleniowych aktywizujących, które zostały zorganizowane w zaplanowanych terminach.

- Liczba uczestników warsztatów – w każdym warsztacie uczestniczyło 20 osób ( 10 os. 60+, oraz 10 os. Do 18 r. ż. Według list obecności można stwierdzić, że nieobecność na warsztatach nie przekroczyła 4 %

- komplet 15 odświętnych stroi ludowych , - komplet 5 stroi obrzędowych

- widowisko obrzędowe opowiadające o zwyczajach naftowych ( przygotowana do przeglądu grupa otrzymała dyplomy i dwa wyróżnienia

- rezultatem projektu jest też wyjazd integracyjno – edukacyjny na Ogólnopolski Przegląd „Dziecko w Folklorze” do Baranowa Sandomierskiego – to na tym wyjeździe w czasie przeglądu mogliśmy zaprezentować w konkursie na scenie nasze przygotowywane podczas warsztatów prezentacje. Zostaliśmy docenieni i dostrzeżeni zdobywając dwa wyróżnienia ( jest to wartość dodana całego przedsięwzięcia) - więcej o przeglądzie na stronie www.baranowsandomierski.pl - rezultatem projektu jest też prowadzona zakładka o projekcie na stronie internetowej www.rogi.org.pl

Biuro do obsługi projektu zorganizowane zostało w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi. Do potrzeb projektu zaadaptowano jedno z pomieszczeń zagrody. Było to miejsce w którym pracował koordynator projektu, gdzie spotykali się zawsze przed zajęciami wszyscy uczestnicy projektu. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia www.rogi.org.pl, przekazane na ogłoszeniach parafialnych, a także uczniom w dwóch naszych szkołach tj. Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum w Rogach. Wydrukowaliśmy ogłoszenia w ilości 50 szt. informujące o projekcie, na których znajdowała się informacja dotycząca źródeł finansowania projektu oraz zachęta do udziału w projekcie, które rozwieszaliśmy w głównych miejscach wsi. Formularze zgłoszeniowe dostępne były w biurze projektu. W działania informacyjne zaangażowaliśmy członków naszego stowarzyszenia, a zwłaszcza zespołu Rogowice. O wynikach rekrutacji poinformowaliśmy wszystkich osobiście. Do projektu zakwalifikowano 30 osób - 15 osób 60+( 11 kobiet i 4 mężczyzn) i 15 osób do 18.r.ż. ( 3 chłopców i 12 dziewczynek). Warsztaty Tradycji naftowych przebiegały sprawnie. 30 godzin warsztatów dla 20 uczestników ( 10 os. w wieku 60 + , oraz 10 osób do 18 r. ż.).zostało podzielone na 20 dni, oprócz tego mieliśmy 5 próby przed występem na Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecko w Folklorze”. Na zajęciach frekwencja była 98% Nieobecni stanowili 2% Warsztaty rękodzieła obrzędowego obejmowały – 30 godzin zajęć dla 20 uczestników ( 10 os. w wieku 60 + , oraz 10 osób do 18 r. ż.). Zajęcia przeprowadzono podczas 10 spotkań. Na każde spotkanie poświecone było min 3 godziny, ale były takie spotkania, które trwały znacznie dłużej. Na tych warsztatach pod okiem instruktora pracowaliśmy wspólnie nad obrzędowymi rękodziełami, takimi jak wieńce, ziela, wianki, sobótki zwane kropoczami. Zajęcia były zawsze w obsadzie międzypokoleniowej i cieszyły się wielka popularnością, młodzież przyprowadzała swoje rodzeństwo – zajęcia stały się modne i to co ludowe stało się atrakcyjne. Na zajęciach frekwencja była prawie 100% . W zdrowym ciele zdrowy duch Pod okiem wykwalifikowanego instruktora grupa uczestników tych warsztatów 20 osób ( 10 osób 60+ wraz z 10 os. do 18 r. ż.) uczestniczyła w cyklu 30 godzin zajęć gimnastycznych. Zajęcia zostały dostosowane do umiejętności i wytrzymałości obu grup wiekowych i przeprowadzone je w ciągu 20 dni. Zestawy ćwiczeń został dobrane do potrzeb uczestników zajęć. W zajęciach pilnie uczestniczyli wszyscy – nieobecność na zajęciach nie przekraczała 5%. Zgodnie z planem pojechaliśmy na przegląd do Baranowa Sandomierskiego. Koszty wyjazdu obejmowały : koszty organizacji wycieczki, akredytacji, wyżywienia, wynajmu autokaru. W wyjeździe wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, czyli 30 os. Przygotowanie do dzieci do przeglądu w czasie prowadzonych warsztatów przyniosło efekty w postaci dwóch wyróżnień na Ogólnopolskim Przeglądzie „Dziecko w Folklorze” co jest wartością dodaną projektu, a przede wszystkimi wielkim naszym sukcesem. Zadanie zostało wykonane w 100% Tradycyjny stój ludowy W ramach tego działania skompletowaliśmy 15 odświętnych stroi ludowych dla naszej młodzieży i 5 ubiorów potrzebnych do widowiska obrzędowego. Większość prac powierzyliśmy do wykonania krawcowej. Działanie wykonaliśmy w pełnym zakresie. Zakupiliśmy zgodnie z działaniami projektu aparat-kamerę. Wszystkie działania zostały zrealizowane w zaplanowanych terminach, zgodnie z harmonogramem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania działań projektowych i  osiągnięcia zakładanych rezultatów.

 

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integrujący mieszkańców wokół inicjatyw chroniących

dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pogłębiający więzi międzypokoleniowe,

czerpiący radość i korzyści ze wspólnych działań . Celem głównym projektu jest rozwinięcie

aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60

roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o popularyzację tradycji naftowych związanych ze

zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia świadomego

społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, przełamywanie barier i stereotypów. 3.

Czerpanie radości i korzyści z międzypokoleniowych działań -. razem możemy więcej. Cele projektu

osiągniemy przez: zajęcia w temacie ochrony tradycji naftowych – skręcanie kropoczy (sobótek

naftowych), wierzbowych trąbek i piszczałek, wicie tradycyjnych wianków, układanie ziela, naukę

pieśni i zwyczajów naftowców, ćwiczenie kondycji fizycznej, uzupełnienie strojów ludowych dla

młodych członków zespołu, których przygotujemy do udział w ogólnopolskim przeglądzie „Dziecko w

folklorze”. O złożeniu takiego projektu zdecydował „cud”, zapał najmłodszego pokolenia Rogowiców

do kultywowania tradycji i występów w zespole ludowym i pomysły seniorów jak rozwijać

zaangażowanie najmłodszych. Dzięki proponowanym inicjatywom ( działania wypracowaliśmy

wspólnie) uratujemy wartości, które jak widać mogą być kluczem do rozwijania aktywności

mieszkańców i lekarstwem na samotność i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZĄDZANIE

PROJEKTEM

Na wstępie naszych działań zorganizujemy biuro do obsługi projektu, oraz zatrudnimy kadrę do

realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane będą w

pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie

Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na

potrzeby realizacji działań projektu.

Personel projektu - w ramach obsługi administracyjnej projektu zostały zatrudnione na umowę

cywilno-prawną następujące osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń, opiekunowie

dla młodzieży nieletniej biorącej udział w wyjeździe na Ogólnopolski Przegląd Dziecko w Folklorze,

trenerzy prowadzący warsztaty. Zatrudnienie tych osób jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej i

efektywnej realizacji projektu,

Wolontariat:

- Informatyk prowadzący stronę internetową, który wykona i poprowadzi zakładkę dotyczącą

realizacji projektu

- Kierownik wyjazdu na przegląd do Baranowa Sandomierskiego

- osoba prowadząca warsztaty z rękodzieła obrzędowego

- Członkowie zespołu Rogowice będą zaangażowani w realizację warsztatów, włączą się też

bezpośrednio w przygotowanie szkolenia, pomogą w promocji projektu oraz rekrutacji uczestników.

Członkom zespołu bardzo zależy na skrupulatnym zrealizowaniu celów tego projektu, więc dołożą

wszelkich starań by je osiągnąć.

-Członkowie SMWR, będą zaangażowani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na

przeprowadzenie warsztatów, włączą się też w promocję projektu oraz rekrutację uczestników.

W celu osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów, planuje się podjęcie działań związanych z

bieżącym monitoringiem i ewaluacją. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za ocenę

poszczególnych realizacji zadań. Uzyskane informacje pozwolą na dokonanie niezbędnych bieżących

korekt w systemie wdrażania projektu, które nie wpłyną na jego merytoryczną wartość, tak aby był

on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestników. Efekty projektu opisane zostaną w

sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Promocja projektu - celem działań promocyjnych będzie jak najszersze przekazanie informacji o

planowanym przedsięwzięciu w lokalnym środowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu,

wywołanie zainteresowania działaniami i zachęcenie odbiorców do wzięcia w nich udziału.

Działania promocyjne obejmują:

1. Wykonanie i prowadzenie zakładki dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej:

www.rogi.org.pl –

2. Druk ogłoszeń zapraszających do udziału w projekcie.

3. Zaangażowanie liderów wiejskich ( w tym członków zespołu ludowego) do bezpośredniego

kontaktu z osobami starszymi i młodzieżą. Osoby te zostaną wstępnie powiadomione o rodzaju

przewidywanych działań i planowanych rezultatach projektu.

4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do

szerokiego kręgu odbiorców informacje o projekcie przekazane zostaną podczas ogłoszeń

parafialnych w kościele oraz w obu rogowskich szkołach, jak również ogłoszenia rozwiesimy w filii

Banu i sklepach w naszej miejscowości.

Rekrutacja uczestników – do projektu prowadzony będzie nabór grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os.

do 18 r.ż.).

Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie

stowarzyszenia i u Koordynatora projektu.

Na wszystkich ogłoszeniach i materiałach informacjach, znajdować się będzie informacja dotycząca

źródeł finansowania projektu.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu w biurze

projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutację odpowiedzialny będzie Koordynator projektu.

Zasoby kadrowe

Wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi są osoby posiadające

doświadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu różnego typu projektów, zarówno

dotyczących dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak również aktywizacji mieszkańców, w

różnym przedziale wiekowym.

Osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu, na co dzień spotykają się z pracą w lokalnym

środowisku, znają potrzeby, możliwości mieszkańców oraz specyfikę grup społecznych do których

kierowany jest projekt, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze po 60 r.ż. oraz młodzież.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane będą w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w

Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie

będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na potrzeby realizacji działań projektu.

Zagroda wyposażona jest w przedmioty, narzędzia, meble i sprzęty gospodarstwa domowego, jakie

wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajdują się tam stoliki i ławy, które

wykorzystane będą na potrzeby warsztatów.

Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni się do tego, że

prowadzone zajęcia warsztatowe będą miały dodatkową wartość - właśnie zapach i smak przeszłości.

Przy Zagrodzie zlokalizowany jest ziołowy ogródek przydomowy, którego zasoby (rośliny, zioła, itp.)

będą wykorzystywane przy robieniu wianków i ziela.

Posiadamy niezbędnego sprzętu multimedialnego do przeprowadzania warsztatów tj. laptop, rzutnik,

ekran, który został zakupiony w poprzednich działaniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamerę co

pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych  przedsięwzięć.

Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski