ASOS My Tutejsi Rogowice

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

„My tutejsi Rogowice ” – to projekt finansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt jest realizowany od 1czerwca do 1 grudnia 2014 r.
Na działania w ramach projektu „My tutejsi Rogowice ” - nasze stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w wysokości 39 000 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Cele

Celem głównym projektu jest rozwinięcie aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60 roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o proponowaną formę działań, wychodzących na przeciw potrzeb obu grup społecznych.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez warsztaty dopasowanych do potrzeb odbiorców zarówno w obszarze kultury ludowej ( rozwijające pasje i zainteresowania osób uczestniczących w projekcie),jak i kultury fizycznej ( proponujące zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i gimnastykę), wspólną pracę przy opracowaniu słownika Polsko – Rogowskiego i poprzez wspólny wyjazd edukacyjno – integracyjny.
Cele szczegółowe to:
1. Popularyzacja kultury ludowej i kultury fizycznej,
2. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenie osób starszych oraz otwartość i elastyczność młodzieży,
3. Zaangażowanie młodzieży w kontynuowanie tradycji folklorystycznych zespołu ludowego Rogowice
4.Przełamanie stereotypów społecznych

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez:

1. Pierwszy cel zostanie osiągnięty poprzez wspólne zajęcia warsztatowe: Na Rogowską nutę ( nauk śpiewu pieśni tradycyjnych, obrzędowych i kościelnych), Teatr na wsi ( praca nad przedstawieniami teatralno – obrzędowymi w obsadzie międzypokoleniowej), zajęcia w obszarze kultury fizycznej aktywizujące i integrujące, poprzez ruch na świeżym powietrzu i gimnastykę, wydanie słownika Polsko – Rogowskiego,
2. Drugi cel zostanie osiągnięty poprzez wspólne zajęcia warsztatowe chroniące tożsamości kulturową i zajęcia w obszarze kultury fizycznej aktywizujące i integrujące poprzez ruch na świeżym powietrzu i gimnastykę, wspólną pracę przy wydaniu słownika Polsko – Rogowskiego, poprzez wspólny wyjazd edukacyjno – integracyjny,
3. Trzeci cel zostanie osiągnięty poprzez skompletowanie strojów ludowych dla młodzieży i wsparcie zespołu w występach oraz poprzez wspólną naukę śpiewu pieśni tradycyjnych, wspólną praca nad przedstawieniami teatralno – obrzędowymi w obsadzie międzypokoleniowej,
4. Czwarty cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje wszystkich działań projektowych.


Uwaga

Ważnym celem w projekcie jest uszycie tradycyjnych strojów ludowych dla młodzieży. Przez to wesprzemy istniejący nasz zespół ludowy Rogowice, który składa się z samych wiekowych osób Działalność zespołu zostanie ożywiona, skład odmłodzony, a występy zespołu staną się bardziej atrakcyjne. Zespoły z obsadą międzypokoleniową mają większą szansę na zdobycie nagród i wyróżnień, a przede wszystkim szanse na przetrwanie i przekazanie pałeczki pokoleń swoim następcom.
Zależy nam na zorganizowaniu wyjazdu integracyjno – edukacyjnego na który pojadą wszyscy uczestnicy projektu. Chcemy wybrać się do miejscowości Gać Przeworska, by tam spotkać się z zespołem ludowym wielopokoleniowym Gacoki, który już od lat działa nieprzerwanie i kultywuje tradycje obszaru. Chcemy podglądnąć jak działają, dowiedzieć się jak udało im się przetrwać, porozmawiać i zobaczyć jak współpracują z młodzieżą na niwie kultury ludowej i wyciągnąć z tej wizyty wnioski dla naszego zespołu. Ponieważ Gać leży niedaleko Łańcuta, gdzie znajduje się perełka polskiej architektury pałacowej  - zamek Potockich - w ramach integracji zamierzamy zwiedzić zamek i park pałacowy. Takie wyjazdy, wizyty studyjne łączą i dodają skrzydeł do dalszych działań.


Krótki opis projektu

My tutejsi Rogowice to program działań chroniących tożsamości kulturową. Celem głównym projektu jest rozwinięcie aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych 60 + i młodzieży do 18 r. ż. w oparciu o proponowaną formę działań, wychodzących na przeciw potrzeb obu grup społecznych. Cele szczegółowe to: 1. Popularyzacja kultury ludowej i kultury fizycznej, 2. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenie osób starszych oraz otwartości  młodzieży, 3. Zaangażowanie młodzieży w kontynuowanie tradycji zespołu ludowego Rogowice, 4.Przełamanie stereotypów społecznych. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez cykl warsztatów: Na rogowską nutę, Teatr na wsi, Ćwiczymy i godomy po rogowsku, Nordic Walking na ludowo, wydanie Słownika, odtworzenie strojów ludowych, wyjazd integracyjny. Osiągniemy je poprzez realizacje wszystkich działań projektowych. O złożeniu projektu zdecydowała deklaracja młodzieży, która chce poznać dziedzictwo kulturowe swojej wsi i deklaracja starszych, którzy posiadaną w tym obszarze wiedzą chcą się podzielić z młodzieżą. Dzięki temu dziedzictwo kulturowe ochronimy i przekażemy przyszłym pokoleniom.

Nasze działania.

Cele projektu zostały wyznaczone w oparciu o przemyślane działania wokół rozwinięcia aktywności społecznej i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych i młodzieży wynikające z troski o dziedzictwo kulturowe naszej wsi. O takich potrzebach rozmawialiśmy wielokrotnie przy okazji różnorakich spotkań z seniorami i młodzieżą. Analizę potrzeb w tym zakresie przeprowadzono wśród społeczności lokalnego jak również skorzystano z urzędowych danych.
Większość z naszych seniorów nie pracuje, jest na rencie, lub emeryturze i dysponuje duszą ilością wolnego czasu. Nie są to też wielohektarowi rolnicy, tylko zazwyczaj osoby uprawiające grządki dla własnych potrzeb i ogródki kwiatowe dla przyjemności. Grupa ta często pozostaje wykluczona i odosobniona w stosunku do pozostałej części mieszkańców z uwagi na niższy status społeczny, samotność, niski poziom materialny, brak alternatywnych ofert spędzania wolnego czasu. Barierą nie do pokonania jest też mentalność środowiska, która sprawia że pełni unikalnej wiedzy i umiejętności seniorzy czują się niepotrzebni i po prostu starzy. Chcemy w tym projekcie znaleźć furtkę - po przekroczeniu której te osoby zabłysną: wiedzą etnograficzno – historyczną, staną się dostrzeżeni, przydatni i potrzebni.
Młodzi mieszkańcy naszej wsi to osoby uczące się na miejscu w dwóch szkołach: Szkole Podstawo i Społecznym Gimnazjum w Rogach, a także dojeżdżające do okolicznych szkół średnich. Większość wolnego czasu spędzają w swojej rodzinnej wsi, niekiedy bardzo się nudząc. Można bez skrepowania stwierdzić, że często tak jak i starszym doskwiera im samotność i tęsknota - za czymś co wraca jak wspomnienia kołysanki z dzieciństwa. Integracja wokół wyznaczonych celów będzie wspaniałą okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem osób starszych oraz obyciem i elastycznością kształtującego się młodego pokolenia. Ta współpraca będzie dobrym powiązaniem, które przyniesie pozytywne rezultaty zarówno społeczne, wychowawcze jak i edukacyjne.
Mieszkańcy naszej wsi brali udział w działaniach ASOS realizowanych przez nasze stowarzyszenie w 2013 r. Zaangażowanie w działaniach po obu stronach było wielkie. Działania dotyczyły w sporej części warsztatów z rękodzieła ludowego i umiejętności rzemieślniczych - skierowane były do grup osób posiadających, lub chcących się nauczyć sprawności manualnych. Projekt zakończył się sukcesem i został rozliczony pozytywnie. Podczas realizacji poprzedniego projektu, spotkań warsztatowych, które odbywały się w Zagrodzie Etnograficznej ( otwartej w 2012) w Rogach, postał pomysł by zająć się również ulotną stroną dziedzictwa przodków jaką stanowią pieśni, obrzędy, zwyczaje, gwara, nazwy lokalne. Potrzeba takich działań wynika też z aspektów historycznych. Początki teatru ludowego sięgają w naszym regionie lat 20 XX w. To wraz z odradzają się polskością tych ziem zaczęto organizować wiejskie grupy teatralne, które reżyserowane przez społecznych liderów, często nauczycieli, opracowywały i wystawiały przedstawienia ( klasykę narodową, scenki historyczne, humorystyczne opowieści z życia wsi). Mamy to szczęście, że w Rogach do lat powojennych działały zespoły ludowe i amatorskie teatry. Po długiej przerwie ( lata 70, 80, 90)  w 2000 roku z potrzeby serca utworzyliśmy zespół śpiewaczo - obrzędowy Rogowice, który składa się obecnie z samych wiekowych osób. Próby odbywają się nieregularnie, palącą potrzebą jest odmłodzenie zespołu – zaangażowania młodych ludzi, którzy by wsparły działania grupy seniorów. Próby takie czyniono wielokrotnie – cóż kiedy zawsze był to temat wstydliwy, niemodny. Potrzeba ratowania zespołu nabrzmiała w społeczeństwie. Ostatnio przy pomocy nauczycieli udało się zgromadzić grupkę młodzieży, która dwa razy wystąpiła śpiewając z wielkim entuzjazmem, tradycyjne pieśni. Przy wsparciu finansowemu ( naszego stowarzyszenia, rodziców i szkoły) uszyto dla nich 10 spódnic i gorsetów. Niestety nie jest to pełny strój ludowy. Dzięki temu projektowi chcemy na wzór starych posiadanych przez seniorów odświętnych strojów skompletować strój dla 20 młodych ludzi. To młodzież szkolna wyszła z propozycją by wspólnie ze starszymi uczyć się tradycyjnych pieśni, a seniorzy chcą się podzielić na warsztatach z młodymi swoją wiedza, która przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie przetrwała o naszych czasów. Ta wiedza dzięki projektowi ( scenariusze przedstawień, teksty piosenek, gwarowy słownik Polsko – Rogowski )zostanie przy pomocą nowoczesnych nośników cyfrowych wreszcie spisana, ochroniona i w całości przekazana przyszłym pokoleniom.
Kultura fizyczna ( niestety mocno zaniedbanej zarówno u starszych, jak i u najmłodszych) to sfera w której będą prowadzone zajęcia obejmujące ćwiczenia gimnastyczne i marsze Nordic Wolking. W ramach naprawy tej sytuacji chcemy aktywizować i integrować poprzez ruch. W myśl dawnego hasła w zdrowym ciele zdrowy duch, chcemy propagować dobrodziejstwa płynące z uprawiania gimnastyki i ruchu na świeżym powietrzu. Skutki naszego przedsięwzięcia będą widoczne na zorganizowanych warsztatach i zajęciach ruchowych. Kolorowy, śpiewny folklor będzie rezultatem występów młodych Rogowiców, którzy w nowych odświętnych strojach ludowych będą przyszłością zespołu, gwara przemówi do nas ze Słownika Polsko- Rogowskiego i z opracowanych według scenariuszy przedstawień .

Rezultaty

cyklu 4 międzypokoleniowych  warsztatów aktywizujących
20 kompletnych odświętnych strojów ludowych
wyjazd integracyjnego
Publikacja – Słownik Polsko - RogowskiBroszury.
Opracowane scenariusze przedstawień
Tematy zajęć warsztatowych to: 1. Na rogowską nutę ( wspólna nauka śpiewu tradycyjnych pieśni ludowych i obrzędowych), 2. Teatru na wsi (przygotowanie przedstawień w obębie zwyczajów i obrzędów), warsztaty, 3. Ćwiczymy i godomy po rogowsku ( ćwiczenia relaksacyjno rozciągające, na których rozmawiamy tylko gwarą),  4. Nordic Waking na ludowo ( chodzimy pod okiem instruktora, poznajemy nazwy lokalne i odkrywamy wartości wsi na nowo). Świetnym sposobem na integracje będzie również zorganizowanie wyjazdu studyjnego ( łączącego wszystkie działania) i wydanie broszury - Słownik polsko-rogowski.
II.3 Opis adresatów
Projekt jest skierowany do mieszkańców wsi Rogi w Gminie Miejsce Piastowe tj. do osób powyżej 60 roku życia i do młodzieży do 18 roku życia. Wybierając uczestników projektu zostanie zachowana zasada równości szans i płci. Wszyscy mieszkańcy będą mieli równy dostęp do działań realizowanych w ramach niniejszego projektu, bez względu na płeć, niepełnosprawność, czy sytuację socjalną. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie grupa 40 mieszkańców wsi Rogi ( 20 osób w wieku 60 + i 20 osób do 18 r. ż.). Pośrednio odbiorcami projektu będzie cała społeczność lokalna, której będziemy chcieli pokazać pozytywne aspekty międzypokoleniowej współpracy i efekty wspólnych działań.  

Wolontariusze w projekcie to:

- Opiekun dla młodzieży nieletniej biorącej udział w planowanym wyjeździe edukacyjno-integracyjnym –praca będzie miała formę wolontariatu.
- Informatyk prowadzący stronę internetową, który wykona i poprowadzi zakładkę dotyczącą realizacji projektu – praca będzie miała formę wolontariatu.
- kierownik wyjazdu edukacyjno integracyjnego,
- osoba, która merytorycznie opracuje słownik polsko – Rogowski.
- Członkowie zespołu Rogowice będą zaangażowani w realizację warsztatów, włączą się też bezpośrednio w prace przygotowawcze nad publikacją - Słownik Polsko – Rogowski, pomogą w promocji projektu oraz rekrutacji uczestników. Członkom zespołu bardzo zależy na skrupulatnym zrealizowaniu celów tego projektu, więc dołożą wszelkich starań by je osiągnąć.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty Na Rogowską nutę i niektóre zajęciaTeatru wiejskiego zlokalizowane będą w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, której współwłaścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, stowarzyszenie nie będzie więc musiało ponosić kosztów wynajmu sal na potrzeby realizacji działań projektu. Część zajęć odbędzie się na scenie w Domu Ludowym w Rogach, do którego stowarzyszenie ma dostęp.

Zagroda wyposażona jest w przedmioty, narzędzia, meble i sprzęty gospodarstwa domowego, jakie wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajdują się tam stoliki i ławy, które wykorzystane będą na potrzeby warsztatów. Wyposażenie Zagrody będzie używane jako rekwizyty do opracowywanych przedstawień, co uchroni nas od ponoszenia dodatkowych kosztów.
Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni się do tego, że prowadzone zajęcia warsztatowe będą miały dodatkową wartość - właśnie zapach i smak przeszłości.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobą zaangażowanym w realizacje opisanych działań projektowych.

Galeria


Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski